VEDLIKEHOLDSANALYSE

Opticonsult AS ønsker å skape verdier for våre kunder ved kostnadsreduksjoner, økt tilgjengelighet på produksjonsutstyr,

og et riktig HMS-nivå i vedlikeholdsavdelingen. Her er Industri 4.0 et sentralt verktøy.


Gjennom systematisk analysearbeid avdekkes både og styrker og svakheter hos kunde i en omfattende sluttrapport, og våre konsulenter har lang og bred erfaring innenfor dette.

TAR-ANALYSE

TAR-analyse er en systematisk prosess for å identifisere muligheter og avdekke problemer knyttet til planlegging og gjennomføring av en revisjonsstans. Analysen omfatter strategiske faser og områder, og ender ut i en omfattende sluttrapport med anbefalinger om strategiske grep for optimal gjennomføring av en TAR.


Vi har over 30 års erfaring med ledelse av små og store revisjonsstanser, særlig innenfor olje/gass og petrokjemi.

VEKST/LØNNSOMHETS

ANALYSE SMB

Opticonsult AS har ambisjon om være en foretrukken partner innenfor vekst og innovasjon for små og mellomstore bedrifter, med et sterkt ønske om å bidra til lønnsomhet og økt vekst for din bedrift.

RCM-ANALYSE

Pålitelighetssentrert vedlikehold er en metodikk/prosess som kan brukes for å fastlegge hvilken type vedlikehold eller vedlikeholdsstrategi som er best egnet for det aktuelle utstyret.


Et viktig aspekt ved metodikken er at det er funksjonene til det tekniske systemet som skal bevares, ikke systemet selv.

SWOT-ANALYSE

En SWOT-analyse er en enklere metode for å identifisere og forstå hva som kan være en bedrifts sterke og svake sider, og hva som kan være markedsmessige muligheter og trusler.


SWOT er en forkortelse for Strength, Weakness, Opportunities & Threats.

RBI-ANALYSE

RBI-analyse er et viktig beslutningsgrunnlag for hvilke vedlikeholdsaktiviteter som bør utføres og med hvilket intervall de skal utføres i forhold til sikkerhet.


Konsekvenser ved lekkasjer vurderes opp mot personell, miljø, reparasjonskostnader og
konsekvenser for produksjon.

HAZOP

HAZOP er en systematisk metode for å identifisere og dokumentere farlige hendelser og operative forhold i prosessanlegg.

HMS-RISIKOANALYSE

En HMS-risikoanalyse gir din virksomhet all nødvendig data for å kunne ta veloverveide beslutninger om tiltak knyttet til risiko.


Dette bidrar til å forebygge avvik, ulykker og andre uønskede hendelser i tilknytning til virksomheten.

VÅR TILNÆRMING

STEG 1

Forberedelser, oppstartsmøte med kunde og innhenting og kartlegging av nødvendig dokumentasjon

STEG 2

Gjennomføring av intervjuer med relevant personell hos kunde, gjennomgang av dokumentasjon

STEG 3

Gjennomføring av analyse, 

utarbeidelse av sluttrapport og presentasjonsmateriale

STEG 4

Presentasjon av sluttrapport inkludert identifiserte funn/tiltak og forbedringsområder